free counters
RSS
niedziela, 04 czerwca 2017
21 C++ include - tworzenie projektów wieloplikowych

Tworzenie projektu wieloplikowego w c++

main.cpp:

#include

#include "funkcje.hpp"

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {

                cout << "Program glowny" << endl;

                napis();

                return 0;

}

funkcje.cpp:

#include "funkcje.hpp"

#include

using namespace std;

void napis()

{

    cout << "Napis pochodzacy z funkcji" << endl;

}

funkcje.hpp:

#ifndef funkcje_hpp

#define funkcje_hpp

void napis();

#endif

14:11, harry88pl
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 29 października 2012
Zadanie 20. c++ dynamiczna lista / listy - dodawanie elementu do listy oraz usuwanie elementu z listy

Napisz program, który stworzy dynamiczną listę do której doda wybraną ilość elementów, które zostaną wprowadzone przez użytkownika, następnie użytkownik zostanie poproszony o wybranie elementu listy, który ma zostać usunięty.

ROZWIĄZANIEc

#include <list>// biblioteka obsługująca listy
#include <iostream>
#include <cstddef>

using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{
list<int> lista; // deklaracja listy
int liczba; // deklaracja zmiennej liczba
int ile; // deklaracja zmiennej ile
cout << "Podaj ile liczb chcesz dodać do listy: "; // wyświetlenie komunikatu w consoli
cin >> ile; // zapisanie wpisanej przez użytkownika wartości do zmiennej "ile"
for (int i = 0; i < ile; i++) // pętla od 0 do zmiennej ile-1
{
cout << "Podaj " << i+1 << " liczbę: "; // wyświetlenie komunikatu w consoli
cin >> liczba; // zapisanie wprowadzonej liczby do zmiennej "liczba"
lista.push_back(liczba); // dodanie dodanego elementu na końcu listy
}
int element; // deklaracja zmiennej "element"
cout << "Podaj element liczby do usunięcia: "; // wyświetenie komunikatu w consoli
cin >> element; // zapisanie wprowadzonej liczby do zmiennej "element"
element--; // zmniejszenie wartości zmiennej element o 1
list::iterator iter = lista.begin(); // inicjalizacja wstaźnika (interatora) z ustawieniem go na początku listy
for (int i = 0; i < element; i++) { iter++; } // pętla od 0 do wartości zmiennej element - 1 { przesunięcie wskaźnika o 1 do przodu }
iter=lista.erase(iter);// kasowanie elementu listy na który wstazuje wskaźnik (iterator)
for( list::iterator iter=lista.begin(); iter != lista.end(); ++iter ) // pętla przechodząca od pierwszego elementu listy, do ostatniego co 1
{
cout << *iter << endl; // wyświetlenie w konsoli wartości elementu listy, na który wskazuje interator oraz przejście do nowej linii
}
return 0;
} 

niedziela, 19 sierpnia 2012
Zadanie 19. Sortowanie bąbelkowe z wykorzystaniem funkcjii

Napisz program sortujący jednowymiarową tablicę za pomocą sortowania bąbelkowego. Sortowanie bąbelkowe umieść w funkcji, która zostanie wywołana do posortowania elementów tablicy

ROZWIĄZANIE


#include <iostream>
#include <cstdlib> // biblioteka dzieki której dostępne będzie polecenie rand()
using namespace std;

void sortuj (int tab[], int rozmiar) // stworzenie funkcji przyjmującej przekazaną tablicę, oraz zmienną rozmiar
{
    int temp; // zmienna pomocnicza
    bool wszystko = false; // zmienna bulowska określająca czy tablica jest już posortowana czy jeszcze nie
    while (wszystko == false) // pętla która działa do czasu aż zmienna "waszystko" przyjmuje wartość "false"
    {
        wszystko = true; // przypisanie wartości true, które jeśli nie zostanie zmieniona w dalszej części kodu, oznaczać
        //będzie iż wszystkie elementy są już posortowane jak należy
        for (int i = 1; i < rozmiar; i++) // pętla od liczby 1 do liczby "rozmiar"-1
        {
            if (tab[i] < tab[i-1]) // warunek - jeśli wartość elementu tab[i] jest mniejsza niż wartość elementu
            // tab[-1] wtedy:
            {
                wszystko = false; // ustawienie stanu tablicy jako nieposortowana
                temp = tab[i]; // przekazanie wartości "tab[i]" do zmiennej pomocniczej "temp"
                tab[i] = tab[i-1]; // przeniesienie wartości tab[i-1] do elementu tab[i]
                tab[i-1] = temp; // przeniesienie wartości znajdującej się w zmiennej "temp" do "tab[i-1"
            }
        }
    }
}

int main (int argc, char *argv[])
{
    int rozmiar = 20; // zmienna określająca wielkość tablicy
    int tab[rozmiar]; // inicjacja zmiennej tablicy
   
    for (int i = 0; i < rozmiar; i++) // pętla od 0 do liczby o 1 mniejszej od zmiennej rozmiar
    {
        tab[i] = rand(); // przypisanie każdemu z elementów tablicy wylosowanej liczby
    }
   
    sortuj(tab,rozmiar); // wywołanie funkcji sortowania, którą dopiero za chwilkę napiszemy
    // jak widać do funkcji przekazywana jest nasza tablica, oraz zmienna określająca jej rozmiar
   
    for (int i = 0; i < rozmiar; i++) // pętla j.w.
    {
        cout << "Tab[" << i << "] = " << tab[i] << endl; // wypisanie wartości kolejno każdego z elementów tablicy
    }
   
    return 0;
}

środa, 15 sierpnia 2012
Zadanie 18. Stopnie - przeliczanie temperatury z Fahrenheita na Celciusza

Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza.

ROZWIĄZANIE

#include <iostream>
using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{
    double f;
    cout << "Podaj temperature w stopniach Fahrenheita: ";
    cin >> f;
    double c = (f - 32) * 5 / 9;
    cout << f << " °F = " << c << " °C" << endl;   
    return 0;
}

poniedziałek, 06 sierpnia 2012
Zadanie 17. Sumowanie wszystkich elementów tablicy

Napisz program, który wprowadzone przez użytkownika wartości do tablicy dynamicznej zsumuje, a wynik zostanie wyświetlony na ekranie.

ROZWIĄZANIE

#include
using namespace std;
int main()
{
    int wielkosc_tab; // inicjalizacja zmiennej określającej wielkość tablicy
    cout << "Podaj ilu elementowa ma byc tablica: ";
    cin >> wielkosc_tab;
    int tablica[wielkosc_tab]; // inicjalizacja tablicy
    int suma = 0; // inicjalizacja zmiennej suma
    // Pętla wprowadzająca dane do tablicy
    for (int i = 0; i < wielkosc_tab; i++)
    {
        cout << "Podaj wartosc " << i+1 << " elementu tablicy: ";
        cin >> tablica[i];
    }
    for (int i = 0; i < wielkosc_tab; i++)
    {
        suma += tablica[i];
    }
    cout << "Suma wartości wszystkich elementów tablicy wynosi: " << suma;
    return 0;
}

Zadanie 16. Kopiowanie tablicy w odwróconej kolejności

Napisz program, który po wprowadzeniu wielkości tablicy oraz wartości poszczególnych elementów przez użytkownika skopiuje tablice nr 1 do tablicy nr 2 w odwróconej kolejności po czym wyświetli zawartość tablicy numer 2

PRZYKŁAD:

Tablica 1:

Element 1= 7
Element 2= 10
Element 3= 12

Tablica 2:

Element 1= 12
Element 2= 10
Element 3= 7

ROZWIĄZANIE

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int wielkosc_tab; // inicjacja zmiennej określającej wielkość tablicy
    cout << "Podaj ilu elementowa ma byc tablica: ";
    cin >> wielkosc_tab;
    int tablica[wielkosc_tab]; // inicjacja tablicy
    int tablica2[wielkosc_tab]; // inicjacja tablicy odwróconej
    // Pętla wprowadzająca dane do tablicy
    for (int i = 0; i < wielkosc_tab; i++)
    {
        cout << "Podaj wartosc " << i+1 << " elementu tablicy: ";
        cin >> tablica[i];
    }
    // Kopiowanie tablicy w odwróconej kolejności
    int k = 0; // zmienna pomocnicza
    for (int i = wielkosc_tab; i > 0; i--)
    {
        tablica2[k] = tablica[i-1];
        k++;
    }
    // Pętla wyświetlająca dane z tablicy2
    for (int i = 0; i < wielkosc_tab; i++)
    {
        cout << "Wartosc " << i+1 << " elementu tablicy wynosi: " << tablica2[i] << endl;
    }
    return 0;
}

Zadanie 15. Tablica dynamiczna, wprowadzanie oraz wyświetlanie danych

Napisz program, który stworzy tablicę dynamiczną (o wielkości podanej przez użytkownika), po czym uzupełni tabelę liczbami całkowitymi wprowadzanymi przez użytkownika, a po wprowadzeniu wszystkich elementów wyświetli zawartość tablicy

ROZWIĄZANIE

#include
using namespace std;
int main()
{
    int wielkosc_tab; // inicjacja zmiennej określającej wielkość tablicy
    cout << "Podaj ilu elementowa ma byc tablica: ";
    cin >> wielkosc_tab;
    int tablica[wielkosc_tab]; // inicjacja tablicy
    // Pętla wprowadzająca dane do tablicy
    for (int i = 0; i < wielkosc_tab; i++)
    {
        cout << "Podaj wartosc " << i+1 << " elementu tablicy: ";
        cin >> tablica[i];
    }
    // Pętla wyświetlająca dane z tablicy
    for (int i = 0; i < wielkosc_tab; i++)
    {
        cout << "Wartosc " << i+1 << " elementu tablicy wynosi: " << tablica[i] << endl;
    }
    return 0;
}

środa, 17 marca 2010
Zadanie 14. Obliczenia w zależności od podanej liczby

Napisz program, który poprosi o podanie liczby ułamkowej. Jeżeli wartość liczby będzie wynosiła 3 to wynik powinien wynosić 7, w przeciwnym przypadku wynik powinien zostać obliczony ze wzoru:

_______
√1 + x2
x - 3

wynik powinien zostać wyświetlony na ekranie

 

ROZWIĄZANIE

// Zadanie 14
#include <iostream>
#include <math.h>
int main()
{
using namespace std;
int x = 0;
double wynik = 0;
cout << "Podaj liczbe ";
cin >> x;
if (x == 3) wynik = 7; else wynik = sqrt(1 + (x * x)) / (x - 3);
cout << "\n Wynik= " << wynik;
return 0;
}
// Zadanie 14

#include <iostream>
#include <math.h>
int main()
{
using namespace std;
double x = 0;
double wynik = 0;
cout << "Podaj liczbe ";
cin >> x;
if (x == 3) wynik = 7; else wynik = sqrt(1 + (x * x)) / (x - 3);
cout << "\n Wynik= " << wynik;
return 0;
}

18:57, harry88pl
Link Komentarze (1) »
Zadanie 13. Sprawdzanie czy wprowadzony znak jest dużą literą, małą literą lub cyfrą

Napisz program, który po wprowadzeniu przez użytkownika znaku określi czy jest to mała litera, duża litera lub liczba

wynik powinien zostać wyświetlony na ekranie

 

ROZWIĄZANIE

// Zadanie 13
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <conio.h>
int main()
{
using namespace std;
char a;
cout << "Podaj znak do sprawdzenia ";
cin >> a;
if (a > 47 and a < 58) cout << "\nJest to cyfra";
if (a > 96 and a < 123) cout << "\nJest to mala litera";
if (a > 64 and a < 91) cout << "\nJest to duza litera";
return 0;
}
// Zadanie 13

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <conio.h>
int main()
{
using namespace std;
char a;
cout << "Podaj znak do sprawdzenia ";
cin >> a;
if (a > 47 and a < 58) cout << "\nJest to cyfra";
if (a > 96 and a < 123) cout << "\nJest to mala litera";
if (a > 64 and a < 91) cout << "\nJest to duza litera";
return 0;
}

Tagi: char if
18:45, harry88pl
Link Dodaj komentarz »
Zadanie 12. Sprawdzanie czy liczba jest dodatnia, ujemna czy równa zero

Napisz program, który po podaniu dowolnej liczby całkowitej przez użytkownika określi czy podana liczba jest: dodatnia, ujemna czy równa 0.

 

wynik powinien zostać wyświetlony na ekranie

 

ROZWIĄZANIE

// Zadanie 12
#include <iostream>
int main()
{
using namespace std;
int a = 0;
cout << "Podaj liczbe do sprawdzenia ";
cin >> a;
if (a > 0) cout << "\nLiczba jest dodatnia";
if (a < 0) cout << "\nLiczba jest ujemna";
if (a == 0) cout << "\nLiczba to zero";
return 0;
}
// Zadanie 12

#include <iostream>
int main()
{
using namespace std;
int a = 0;
cout << "Podaj liczbe do sprawdzenia ";
cin >> a;
if (a > 0) cout << "\nLiczba jest dodatnia";
if (a < 0) cout << "\nLiczba jest ujemna";
if (a == 0) cout << "\nLiczba to zero";
return 0;
}

Tagi: if
18:39, harry88pl
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3